Андрійчук Ольга Ярославівна

Професор кафедри фітнесу і рекреації  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (із 2014 р.). Доктор наук з фізичного виховання і спорту (2014 р.).
Закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І. Я. Горбачовського за спеціальністю «Лікувальна справа» (1998 р.).

Захистила у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова дисертацію «Виховання гуманності у студентів медичного коледжу у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (2004 р.). У 2014 р. присуджено науковий ступінь доктора наук з фізичного виховання та спорту із спеціальності фізична реабілітація (24.00.03) на підставі прилюдного захисту дисертації «Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на гонартроз» у Львівському державному університеті фізичної культури. Ольга Ярославівна має вчене звання доцента кафедри управління навчальним закладом  (2011 р.).

Працювала лікарем Луцької міської клінічної лікарні, Луцької міської поліклініки №3 (1999-2004 рр.). Обіймала посади асистента кафедри фізичної реабілітації Волинського державного університету імені Лесі Українки (2004–2005 рр.); викладача, заступника завідувача кафедри, завідувача кафедри Волинського інституту імені В. Липинського МАУП (2005–2013 рр.). Із 2014 р. – професор кафедри фітнесу і рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Викладає навчальні курси: «Спортивна медицина», «Основи медичних знань». Керує написанням курсових, дипломних робіт. Досліджує рухову активність та якість життя людей різного віку, професійної діяльності. Результати дослідження дають змогу не лише констатувати наявний стан досліджуваного питання, а й розробити та сформувати практичні рекомендації по підвищення якості життя.

Ольга Ярославівна є автором 2 патентів, 60-ти наукових робіт, із них – 2 монографії.

О. Я. Андрійчук є членом спеціалізованої вченої ради Львівського державного університетуфізичної культури (із 2014 р.).

Основні наукові праці:

  1.     Андрійчук О. Я. Гуманістична освіта молоді: історично-дидактичний аспект : монографія / О. Я. Андрійчук. – Луцьк : Видавництво «Волинська обласні друкарня», 2002. – 148 с.
  2.     Андрійчук О. Я. Фізична реабілітація хворих на гонартроз : монографія / Ольга Ярославівна Андрійчук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 344 с.
  3.     Андрійчук О. Я. Дослідження артрологічного статусу хворих на гонартроз / О. Я. Андрійчук // Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – Х. : ХДАФК, 2012. – № 1. – С. 98–101
  4.     Андрійчук О. Я. Ефективність фізичної реабілітації хворих на гонартроз / О. Я. Андрійчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичного вих., спорту і здоров’я людини. – Вип. 16 : у 4-х т. – Л. : ЛДУФК, 2012. – Т.3. – С. 6–11.
  5.    Андрійчук О. Я. Здоров’язберігаюча та здоров’явідновлювальна складові ефективності фізичної реабілітації хворих на остеоартроз колінних суглобів / О. Я. Андрійчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – Т. ІІІ. – Вип. 98. – С. 33–37.
  6.    Андрійчук О. Я. Зміна основних симптомів гонартрозу в результаті лікування та реабілітації гонартрозу / О. Я. Андрійчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Волин. нац. ун-т  ім. Лесі Українки, 2012. – № 3 (19). – С. 271–276.
  7.    Андрійчук О. Я. Стан здоров’я населення України та ринок медичних послуг / О. Я. Андрійчук // The contemporary labour market facing challenges of the 21st century. – Konin, 2013. – C. 149–153.