Бєлікова Наталія Олександрівна

Завідувач кафедри фітнесу і рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (з 09.2014 р.). Доктор педагогічних наук (2013 р.). У 1997 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «географія і біологія», здобула кваліфікацію вчителя географії і біології.

У 2002 році захистила дисертацію на тему «Морфофункціональні особливості адаптації серця при фізичних навантаженнях в залежності від типів його вегетативної регуляції» у Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я.Горбачевського; за результатами захисту присвоєно науковий ступінь кандидата біологічних наук (спеціальність: 14.03.01– нормальна анатомія).

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації.

У 2012 році захистила дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України; за результатами захисту присвоєно науковий ступінь доктора педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Обіймала посади: учителя географії гімназії № 21 м. Луцька (1997-2002 рр.); старшого викладача кафедри фізичного виховання, завідувача кафедри фізичної реабілітації Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» (2002-2011 рр.), декана факультету соціально-рекреаційних технологій та реабілітації Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» (2011-2014 рр.).

З 01.09.2014 р. обіймає посаду професора, завідувача кафедри фітнесу та рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Активно займається науковою роботою в рамках тематики «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у контексті сучасної парадигми освіти». Результати досліджень дозволяють оптимізувати процес набуття студентами здатності розробляти і впроваджувати систему дієвої просвіти населення щодо активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя, підняття престижу здоров’я людини; використовувати традиційні і нетрадиційні методи відновлення здоров’я; залучати громадян до активних занять фізичною культурою для підвищення рівня рухової активності до оптимальних показників з метою зміцнення та збереження здоров’я і продовження активного довголіття.

Науковий керівник на етапі підготовки шести кандидатський дисертацій.

Здійснює керівництво студентською науково-проблемною групою «Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, фізичної рекреації та валеології в сучасних умовах».

Викладає навчальний курс «Теорія і методика адаптивної фізичної культури». Керує написанням дипломних та маґістерських робіт.

За результатами науково-дослідної роботи опубліковала 115 науково-методичних праць, з них: монографія, комп’ютерна програма (авторське право на твір), 7 навчальних посібників, 57 наукових фахових статей, 7 публікацій у іноземних виданнях.

Нагороджена Почесними грамотами й подяками Луцької міської ради, Волинської обласної ради та Волинської обласної державної адміністрації.

У 2005 році нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

У 2013 році стала лауреатом Волинської обласної премії за заслуги у сфері науки й освіти.

Основні наукові праці:

  1.      Бєлікова Н.О. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності: теорія та методика : [монографія] / Бєлікова Наталія Олександрівна. – К. : ТОВ “Козарі”, 2012. – 584 с.
  2.    Бєлікова Н. О. Термінологія напряму підготовки “Здоров’я людини” : [навчальний посібник] / Н. О. Бєлікова, Л. П. Сущенко. – К. : ТОВ “Козарі”, 2009. – 182 с.
  3.     Бєлікова Н. О. Основи фізичної реабілітації в схемах і таблицях : [навчально-методичний посібник] / Н. О. Бєлікова, Л. П. Сущенко. – К. : ТОВ “Козарі”, 2009. – 76 с.
  4.    Бєлікова Н. О. Фізіологія людини : [методичні рекомендації для самопідготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до практичних занять] / Н. О. Бєлікова, С. Я. Індика. – Луцьк : РВВ ЛІРоЛ, 2010. –  116 с.
  5.     Бєлікова Н. О. Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту / Н. О. Бєлікова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 112.  Т. 2. – Чернігів : ЧНПУ, 2013. (Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). – С. 52-56.
  6.      Бєлікова Н. О. Концептуальні основи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / Н. О. Бєлікова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наукових праць. – Кривий Ріг:  ДВНЗ «КНУ», 2013. – Випуск 39. – С. 17-22.
  7.     Бєлікова Н. О. Науково-методологічні підходи до професійної підготовки сучасного фахівця зфізичного виховання та спорту / Н. О. Бєлікова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» : [зб. наукових праць]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Випуск 3К(44)14. – С. 91-96.
  8.     Бєлікова Н. О. Сучасні технології навчання у теоретичній підготовці майбутніх учителівфізичної культури / Н. О. Бєлікова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – № 3 (37). – С. 87-94.
  9.        Бєлікова Н. О. Досвід використання інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту / Н. О. Бєлікова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вінниця, 2014. – Ч. 1. – С.19–27