Гусак Петро Миколайович

Гусак Петро Миколайович – завідувач кафедри соціальної педагогіки Східноєвропейського національного університету імен Лесі Українки (2007 р.). Доктор педагогічних наук зі спеціальності “Теорія та історія педагогіки” (2000 р.), професор (2002 р.).

Закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького за спеціальністю “Педагогіка і психологія”. У 1999 р. захистив дисертацію “Теорія і технологія диференційованого навчання майбутніх учителів початкових класів” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Обіймав посаду асистента кафедри педагогіки Вінницького педагогічного інституту ім. М. Островського (1987–1988 рр.); аспірант Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (1988–1991 рр.); старший викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання (1991 рр.); доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки і методики викладання соціальних дисциплін Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки (1992 р.); докторант (1996–1999 рр.); професор (2000 рр.), завідувач кафедри соціальної педагогіки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

Науковець працює в галузі організації виховної роботи зі спеціальності “Соціальна педагогіка”. Читає лекції із соціальної педагогіки та методики викладання соціальних дисциплін. Переможець конкурсу на заміщення посади провідного дидакта національного проекту при Міністерстві освіти та науки України.Член редколегії “Молодіжного наукового вісника”, “Наукового вісника Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”, “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”.Член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій (у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова та Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка).

Нагороджений Нагрудним знаком “Відмінник освіти України” (2005 р.), Нагрудним знаком “За наукові досягнення” (2008 р.), відзначений Подякою Луцької міської ради (2006 р.).

Основні наукові праці:

  1. Навчальний процес у вищій педагогічній школі : навч. посіб. / [ О. Г. Мороз, В. О. Сластьонін, Н. І. Філіпенко та ін. ]; ред. : О. Г. Мороз ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т вищ. освіти АПН України. – К. : [б. в.] 2001. – 338 с.
  2. Гусак П. М. Підготовка учителя: технологічні аспекти / Гусак П. М. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки , 1999. – 277 с.
  3. Сприяння здоров’ю дітей та молоді: теоретико-методичні аспекти : матеріали IV Міжнар. соц.-пед. конф., 29 – 30 верес. 2009 р., Луцьк / ред.: П. М. Гусак ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : [б. в.], 2009. – 658 с.