Коцан Ігор Ярославович

Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (із 2005 р.). Доктор біологічних наук (2001 р.), професор (2004р.).
Коцан Ігор Ярославович працює у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (до 1993 р. – у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки, до 2007 р. – у Волинському державному університеті імені Лесі Українки) із 1989 р. на посадах викладача кафедри фізичного виховання (1989–1996 рр.), доцента кафедри здоров’я і фізичної культури (1999–2001 рр.), професора (із 2001 р.), завідувача (із 2005 р.) кафедри фізіології людини і тварин.
У 1990 р. закінчив курси французької мови ЮНЕСКО при Московському державному педагогічному інституті імені Леніна, у 2006 р. був учасником Міжнародної програми лідерства “Освітнє тестування”, організованої урядовим відділом освіти США. У 2006 р. в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти при АПН України закінчив курси підвищення кваліфікації за категорією “Ректори ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації”.
У 1995 р. в спецраді Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського захистив кандидатську дисертацію, отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук; у 2001 р. у спецраді Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка захистив докторську дисертацію, отримав науковий ступінь доктора біологічних наук, 2002 року ? присвоєно вчене звання професора.
І. Я Коцан – голова регіонального представництва Міжнародного благодійного Фонду національної пам’яті України у Волинській області, голова науково-координаційної ради Західного наукового центру НАН України і МОН України у Волинській області, віце-президент Українського біофізичного товариства, голова Волинського відділення біофізичного товариства, голова Волинського відділення фізіологічного товариства, голова спецради у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), член спецради у Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора біологічних наук за спеціальністю: 03.00.02 – біофізика, президент Волинської обласної федерації аматорського кікбоксингу.
Ігор Ярославович Коцан – головний редактор “Наукового вісника Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки” та “Молодіжного наукового вісника”, член редколегії збірників наукових праць “Природа Західного Полісся та прилеглих територій” і “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”.
І. Я. Коцан – автор багатьох наукових праць. Керує науково-дослідним напрямом “Нейрофізіологічні механізми та вегетативне забезпечення когнітивної діяльності людини (віковий, екологічний та індивідуально-типологічний аспекти) ”. а також вивченням нейрофізіологічних особливостей когнітивної діяльності (етапна переробка вербальної та невербальної інформації, довільна й мимовільна увага, емоції, інтелектуальна та творча обдарованість тощо) й вегетативними проявами, що її супроводжують. Особливого розвитку набув екологічний напрям таких досліджень. Розпочато комплексне дослідження за держбюджетною темою „Регуляторні механізми і системна організація психофізіологічної активності людини (віковий аспект)”. Під керівництвом Коцана Ігоря Ярославовича виконуються три докторські та п’ять кандидатських дисертацій.
Ігор Ярославович є автором близько 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких – ґрунтовні монографії, підручники й посібники для студентів, статті у фахових виданнях України, матеріали конференцій. Він – головний редактор “Наукового вісника Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”, внесеного до переліку ВАК України.
Ігор Ярославович активно керує підготовкою кандидатських і докторських дисертацій, готує талановиту молодь для науки України в галузі біології. Професор І. Я. Коцан – активний учасник і безпосередній організатор міжнародних і всеукраїнських конференцій.
Відзначений Подякою Кабінету Міністрів України (наказ № 2173 від 25.02.2003 р.), нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (наказ № 1077к від 28.09.2007 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України і Академії педагогічних наук України (15.02.2007 р.), золотою медаллю Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова “Михайло Петрович Драгоманов 1841?1895 рр.” (2007 р.), пам’ятною медаллю Міністерства закордонних справ України “90-річчя сучасної дипломатичної служби України” (2008 р.), Почесною грамотою Волинської обласної ради (2008), Бронзовою медаллю Президії адміністрації Люблінського воєводства “За заслуги ” (2009 р.), Подякою Голови Волинської обласної ради (2009 р.).
Основні наукові праці:

  1. Системна організація інтегративних процесів під час когнітивної діяльності : монографія / за ред. І. Я. Коцана. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки , 2009 (у співавторстві).
  2. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на психофізіологічні функції та стан інтегративних систем організму людей, які постійно проживають на радіоактивно забрудненій території : монографія. – Луцьк : [б. в.] 200 9 (у співавторстві).
  3. Alpha rhythm spectral power density changes during periodically decreasing circle presentation // SPR 48 th Annual meeting abstracts. – Austin, 2008. – October 1–5. – P. 109 (у співавторстві).
  4. Neurophysiologic mechanisms of cognitive activity and its functional-vascular provision in people who lived on radioactive polluted territories (long-term effects) // European radiation research 2006 / The 35 th Annual Meeting of the European radiation research Society. – Kyiv, 2006 (у співавторстві).
  5. Features of interhemispheric and intrahemispheric interactions in right-and left-handers as the result of different visual stimuli modality exposure // 17 th international symposium “Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism? ” Cracow, 2008. – June 5–6 (у співавторстві).
  6. Біоритмологія : навч.-метод. посіб. для студ. біол., психол. ф-тів, ін-ту фіз. культури і здоров’я. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки 2006 р. (у співавторстві).
  7. Біофізика, фізіологія : термінологічний довід. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки 2007 р. (у співавторстві).
  8. Психологія здоров’я людини : навч. посіб. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки 2009 р. (у співавторстві).
  9. Фізіологія нервово-м’язового апарату : навч. посіб. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки 2006 р. (у співавторстві).
  10. Шкільний туризм : навч.-метод. посіб. – К., 1998.