Пріма Раїса Миколаївна

Професор кафедри педагогіки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Доктор педагогічних наук (2011р.).
Закінчила Київський державний ордена Леніна університет імені Т.Г.Шевченка, філологічний факультет, спеціальність  за дипломом –  викладач російської мови і літератури (диплом із відзнакою, 1983р.).

Захистила в Українському державному  педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова дисертацію “Соціалізація особистості молодшого школяра засобами родинно-побутової звичаєвості” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки педагогічних наук (1996 р.). У 2010 р. в ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» захистила докторську дисертацію на тему “Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти” зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.  Раїса Миколаївна  має вчене звання професора кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти (2012 р.).

Обіймала посади асистента кафедри російської і зарубіжної літератури (1987–1992рр.); асистента кафедри світової літератури (1992 –1994рр.);  асистента  кафедри педагогіки і психології початкового і дошкільного навчання (1994 – 1996рр.); старшого викладача кафедри педагогіки і психології початкового і дошкільного навчання (1996 – 1997рр.); доцента кафедри дошкільної педагогіки (1997 – 2004рр.), доцента, завідувача кафедри теорії і методики початкового навчання (2004 – 2007рр.); доцента кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти (2007 – 2010рр.); доцента кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства (2011р.); професора кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти (2011 – 2012рр.); із 2013р. – професор кафедри педагогіки.

Викладає навчальні курси: “Методика виховної роботи”; “Теорія і методика викладання педагогічних дисциплін”, “Українська етнопедагогіка”, “Позакласна робота вчителя початкових класів”. Керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт, переддипломною та магістерською (асистентською) практикою студентів, а також педагогічною практикою аспірантів. Бере участь у роботі Державних екзаменаційних комісій вишів України. Надає методичну допомогу вчителям початкових класів міста Луцька та Волинської області, співпрацює з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти, навчально-науковим центром післядипломної освіти СНУ імені Лесі Українки.

Досліджує проблеми формування професійної мобільності майбутнього фахівця дошкільної та початкової освіти;  основи теорії і методики  внутрішкільного управління, освітнього менеджменту в дошкільному та загальноосвітньому навчальному закладі, акцентуючи увагу на питаннях управління інноваційними процесами,  аксіологічних  та акмеологічних орієнтирів у фаховій підготовці педагога-вихователя.

Дослідниця є автором 110-ти наукових робіт, із них – 1 монографія, 4 навчальних посібники. Під керівництвом Р.М.Пріми захистили дисертаційні дослідження 3 аспіранти.

Раїса Миколаївна з 2009 року є академіком Академії акмеології (м.Київ) та головою її Волинського осередку, з 2012 року –  дійсним членом  Академії педагогічних і соціальних наук (м.Москва),  активним членом Волинської громадської організації ОМЕП. Член спеціалізованої вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки із захисту дисертацій за спеціальністю  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Член редакційної колегії наукового журналу “Науковий огляд”, включенного до наукометричної бази даних «РІНЦ SCIENCE INDEX»,  “Наукового вісника Східноєвропейського  національного університету імені Лесі Українки”, голова редакційної колегії науково-методичного та культурно-просвітницького часопису “Яровиця”.

Нагороджена срібним нагрудним знаком ВНУ імені Лесі Українки, Почесною грамотою Волинської обласної ради.

Основні наукові праці:

 1. Пріма Р.М.Основи внутрішкільного управління: навчально-методичний посібник  /  Р.М.Пріма, Ю.Г.Барабаш: РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, Луцьк, 2009. – 440c.

2. Пріма Р.М. Професійна мобільність майбутнього вчителя початкових класів: навч.-методичний  посібник / Р.М.Пріма :  РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, Луцьк, 2008. – 128c.

3. Пріма Р.М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика:  монографія / Р.М.Пріма. – Дніпропетровськ: ІМА-прес. – 2009. – 367c.

4. Пріма Р.М. Проблема адаптивності майбутнього педагога у контексті його професіоналізації / Р.М.Пріма // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Науковий журнал, 2009. –  № 11. – С.87 – 89.

5. Пріма Р.М. Професійно мобільний учитель школи першого ступеня: аспекти підготовки до інноваційної діяльності / Р.М.Пріма // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. –  2010. – №2. – С.49 – 53.

6. Пріма Р.М. Самоосвітня діяльність як педагогічний ресурс формування професійної мобільності майбутнього педагога / Р.М.Пріма // Наукові праці Донецького національного технічного універ-ситету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 9(191).–  Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2011. –С.140 – 145.

7. Пріма Р.М. Аксіологічні   орієнтири у професійній підготовці майбутнього педагога-вихователя  / Р.М.Пріма // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 635. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2012. – С. 171-176.

8. Пріма Р.М. Варіативність професійної підготовки майбутнього педагога дошкільного навчального закладу: теоретичні аспекти / Р.М.Пріма // Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. Вип.№1 (254). –  Черкаси. – 2013. – С.100 – 103.

9. Пріма Р.М. Інноваційна методична культура як пріоритетна складова його професійної компетентності / Р.М.Пріма // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки: педагогічні науки. Вип.8 (285). – Луцьк, 2014. – С.23 – 26.