Цьось Анатолій Васильович

Цьось Анатолій Васильович – перший проректор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Доктор наук з фізичного виховання і спорту (2005 р.).

Закінчив факультет фізичної культури Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки (1989 р.).

Захистив у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова дисертацію “Диференційований підхід в процесі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (1994 р.). У Харківській державній академії фізичної культури захистив докторську дисертацію на тему “Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку ХVIII століття” зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (2005 р.). Анатолій Васильович має вчене звання професора кафедри фізичного виховання та реабілітації (2004 р.).

Обіймав посади викладача, старшого викладача, доцента кафедри теоретичних основ фізичного виховання Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки (1989–1994 рр.); доцента, завідувача кафедри здоров’я та фізичної культури Волинського державного університету імені Лесі Українки (1994–2002 рр.); завідувача кафедри, професора, проректора з науково-методичної роботи Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна” (2002–2004 рр.); професора, завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання Волинського національного університету імені Лесі Українки (2005–2007 рр.), проректор з наукової роботи (2007-2013). Із 2014 р. перший проректор цього університету.

Викладає навчальні курси. “Теорія та методика фізичного виховання”; “Теорія та методика фізкультурно-оздоровчої роботи”. Керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт. Бере участь у роботі Державних екзаменаційних комісій університетів України. Надає методичну допомогу вчителям фізичного виховання міста Луцька та Волинської області, співпрацює з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Досліджує історичні тенденції становлення й розвитку фізичної культури в Україні з найдавніших часів до початку ХІХ ст.; розробляє засоби й методи оптимізації фізичного виховання в загальноосвітніх школах і вищих закладах освіти; програмування фізичної активності; режими фізичних навантажень в оздоровчій фізичній культурі. Результати дослідження дають змогу розробити не лише адаптовані зміст та дозування фізичних навантажень відповідно до індивідуальних особливостей людини, а й сформувати систему заходів для залучення населення до систематичних занять фізичними вправами.

Дослідник є автором 135-ти наукових робіт, із них – сім монографій, навчальних посібників. Під керівництвом А. В. Цьося захистили дисертаційні дослідження 15 аспірантів і здобувачів.

Протягом 1998–2000 рр. виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту Волинського державного університету імені Лесі Українки. А. В. Цьось був членом спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету фізичної культури (із 2001 р.); Харківської державної академії фізичної культури (із 2006 р.). Заступник голови спеціалізованої вченої ради Волинського національного університету імені Лесі Українки із захисту дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Член експертної комісії з освіти Державної акредитаційної комісії України й експертної ради з фізичного виховання і спорту Вищої атестаційної комісії України (із 2007 р.).

Головний редактор збірника наукових праць “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”, відповідальний редактор “Молодіжного наукового вісника”, заступник головного редактора “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки”.

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Волинської державної адміністрації та Волинської обласної ради. Відмінник освіти України.

Основні наукові праці:

 1. Цьось А. В. Українські народні ігри та забави : навч. посіб. / Цьось А. В.  – Луцьк : Надстир’я, 1994. – 96 с.
 2. Козацькі забави : навч. посіб. / В. І. Завацький, А. В. Цьось, О. І. Бичук, Л. І .Пономаренко – Луцьк : Надстир’я, 1994. – 112 с.
 3. Цьось А. В. Планування навчальної роботи з фізичної культури в школах І–ІІІ ступенів : навч. посіб. / Цьось А. В., Довганюк В. М., Ковальчук Н. М. –  Луцьк : Надстир’я, 1998. – 364 с.
 4. Цьось А. В. Фізичне виховання в календарній обрядовості українців : монографія / Цьось А. В.  – Луцьк : Надстир’я, 2000. – 376 с.
 5. Деделюк Н. А. Традиції фізичного виховання в Київській Русі : монографія / Н. А. Деделюк, А. В. Цьось. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 192 с.
 6. Цьось А. В. Сучасні технології викладання спортивних дисциплін : навч. посіб. / Цьось А. В., Балахнічова Г. В., Заремба Л. В. — Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 132 с.
 7. Оптимізація фізичного виховання дитини у вітчизняній системі освіти : монографія / [Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко, А. В. Цьось та ін.]. – Запоріжжя : ЗОІППО, 2010. — 250 с.
 8. Методика фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Олександра Дмитрівна Дубогай, Анатолій Васильович Цьось. – Луцьк : Східно-європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 276 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист№ 1/11-11666 від 16.07.2012 р.).
 9. Професійна майстерність учителя фізичного виховання : навч. посіб. / Г. В. Балахничева, А. В. Цьось, Л. В. Заремба. – Луцьк, 2013. – 63 с.
 10. Цьось А.В. Історія фізичного виховання на теренах України з найдавніших часів до початку XІX ст.. : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Цьось, Н.А. Деделюк. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім..Лесі Країнки, 2014. – 465 с. (Лист № 1/11-3483 від 18.02.2013 р.).
 11. Bergier J., Tsos A. Physical activity and sedentary lifestyle of female students from Ukraine / Bergier J., Tsos A. // Human and health. Issue 2. – 2012. – Volume VI. – S. 131–137.
 12. Вильчковский Е. Эффективность подготовки будущих учителей физического воспитания в вузах Украины и Польщи за самооценкой студентов – выпускников / Е. Вильчковский, В. Пасечник, А. Цьось // Pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego – teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod redakcją Wojcecha A. Turskiego i Edwarda Wilczkowskiego. – Piotrkow Trybunalski, 2012. – С. 255−270.
 13. Tsos A. The state of physical and psychological components of health in the quality of life of the university students / A. Tsos, A. Homych, O. Sabirov // Człowiek i Zdrowie, Tom VII., Nr. 2. –  Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podlaska, 2013. – S. 8–12.
 14. Bergier B. Factors determining physical activity of Ukrainian students / Bergier B., Tsos A., Bergier J. // Annals of Agricultural and Environmental Medicine. – 2014. – Vol. 21, Nr. 3. – S. 613–616.