Вільчковський Едуард Станіславович

Вільчковський Едуард Станіславович – член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор, доктор педагогічних наук.Народився 19.01.1935 р. у м. Нижній Тагіл.Закінчив Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт». Навчався в аспірантурі Харківського педагогічного інституту імені Григорія Сковороди.

Працював учитель фізичної культури педагогічного училища в м. Переяслав-Хмельницький на Київщині, викладачем у Київському державному педагогічному інституті імені М. Горького, Центральному інституті удосконалення вчителів (ЦІППО), Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителів, Київському державний інституті фізичної культури, Львівському університеті фізичної культури і спорту. На даний час працює на посаді професора кафедри фізкультурно-масової і туристичної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; завідувач, професор кафедри педагогіки здоров’я і фізичного виховання Гуманітарно-природничого університету імені Яна Кохановського, м. Кельце, Польща.

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за двома спеціальностями 13.00.01, 13.00.04 на тему: «Педагогические основы процесса формирования двигательной подготовленности детей 3-7 лет»Науково-педагогічна діяльність здійснювалася у Навчально-методичному кабінеті фізичного виховання Міністерства освіти України, Науково-дослідному інституті педагогіки України, Інституті проблем виховання АПН України (завідувач лабораторією), експертних комісіях МОН України, у складі вчених рад ВАК України із захисту докторських дисертацій — Національному університеті фізичного виховання і спорту, Науково-дослідному Інституті педагогіки та Інституті дефектології АПН України,у складі вчених рад  із захисту кандидатських дисертацій — Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, Львівському університеті фізичної культури і спорту, Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.Понад 450 наукових публікацій, десятків підручників з теорії і методики фізичного виховання дітей  для вихователів, інструкторів з фізичного виховання, вчителів фізичної культури.Брав участь у розробці стратегічних державних документів: Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, стандартів освіти в галузі фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України, стандартів рухової підготовленості дітей та учнівської молоді в Україні, понад 15 програм з фізичного вихованнядітей дошкільного віку в загальних і спеціальних дошкільних навчальних закладах, 8 програм з фізичної культури для початкової школи.Під керівництвом і консультуванням Е. С. Вільчковського захистилося12 аспірантів і 3 докторанта. Майже 200 молодих науковців відчули його підтримку і вимогливість як опонента під час захисту докторських і кандидатських дисертацій, у відгуках на автореферати дисертацій

Основні наукові публікації: 

 1. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах. – К., 2008. – 128 с.
 2. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Суми: Університетська книга, 2005. – 425 с.
 3. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посібник / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2004. – 428 с.
 4. Бєлкіна Е.В., Бібик Н.М., Вашуленко М.С., Вільчковський Е.С., Дзюбишина Н. Я.. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Головне управління освіти і науки Київської міської держ. адміністрації; Київський міський педагогічний ун-т ім. Б.Д.Грінченка. — 2. вид., доопр., доп. — К. : Богдана, 2003. — 327с.
 5. Вільчковський Е.С. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – К. : РВВ ГДПУ, 2001. – 216 с.
 6. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посібник / Е.С. Вільчковський. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 334 с.
 7. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку: Навч. посібник / Інститут змісту і методів навчання. — К., 1998. — 64с.
 8. Вільчковський Е.С., Козленко М.П., Цвек С.Ф. Система фізичного виховання молодших школярів: Навч.-метод. посібник для викладачів та студ. вузів І-ІІ рівня акредитації / Інститут змісту і методів навчання. — К., 1998. — 230с.
 9. Вільчковський Е.С. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку / Е.С. Вільчковський, Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч. – К. : ІЗМН, 1996. – 74 с.
 10. Бєлкіна Е.В., Бібік Н.М., Вашуленко М.С., Вільчковський Е.С., Киричяенко О. М.. Методичні рекомендації та матеріали до програми “Дитина” / Київський міжрегіональний ін-т удосконалення вчителів. — К. : Освіта, 1994. — 221с.
 11. Вільчковський Е.С. Рухливі ігри в дитячому садку. – К: Рад. школа, 1989. – 173 с.
 12. Вильчковский Э.С. Физическое воспитание дошкольников в семье / Э.С. Вильчковский, – К.:Рад. шк., 1987. – 126,[2] с.
 13. Вільчковський Е.С. Рух і музика. – К: Музична Україна, 1986. – 169 c.
 14. Вільчковський Е.С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку. – К., 1985. – 224 с.
 15. Вильчковский Э.С. Развитие двигательной функции у детей / Э.С. Вильчковский, – К.; Здоров’я, 1983. – 205 с.
 16. Вильчковский Э.С. Физическая культура детей дошкольного возраста, – 2е изд., перераб. и доп – К.:Здоровья, 1979. – 229 с.
 17. Вільчковський Е.С. Методика фізичного виховання у дитячому садку. – К., 1979. – 143 с.