ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

«Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Укра-їнки» включено до переліку наукових фахових видань України (постанова Президії ВАК України № 1-05/5 від 01.07.2010 р.), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук із фізичного виховання і спорту та педагогічних наук.
Журнал відкритий для вільного користування. Відповідальність за науковий зміст статті покладається на автора. Журнал відображено в базах даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Вимоги до статей
У правому кутку сторінки – ім’я та прізвище автора, у лівому – УДК.
Посередині сторінки – назва статті, організація й місто, у кінці – список використаної літератури (не більше десяти джерел, на кожну позицію має бути посилання в тексті статті, рекомендовано посилатися на фахові видання СНУ ім. Лесі Українки), анотації та ключові слова українською, російською й англійською мовами. Анотації включають ім’я, прізвище автора, назву статті, організацію, текст анотації. Обсяг кожної анотації – 0,5 сторінки згідно з вимогами, викладеними нижче. Автори зарубіжних країн подають анотації російською та англійською мовами. Таблиці й рисунки – не більше двох. Обсяг статті – від восьми до 12 сторінок (через 1,5 інтервала). Розміри полів: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху й знизу – 2 см.

До друку приймаються статті, які відповідають таким вимогам:
Постановка наукової проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завдан¬нями.
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми, у яких започатковано її розв’язання та на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрі розкриває означена стаття.
Формулювання мети й завдань дослідження.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.
Висновки та перспективи подальших досліджень.

Вимоги до анотацій
Викладаючи основні факти в анотаціях, потрібно дотримуватися хронології статті й викори¬стовувати її підзаголовки:
– ім’я, прізвище автора, назва статті, організація;
– актуальність;
– завдання роботи;
– метод або методологія проведення роботи (описуються у випадку, якщо вони вирізня¬ються новизною або викликають інтерес із точки зору цієї роботи; в експериментальних роботах ука¬зують джерела даних та характер їх обробки);
– результати роботи (наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, виявлені взаємозв’язки та закономірності);
– висновки (можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описа-ними в статті);
– ключові слова.
Анотація повинна виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації та давати мож¬ливість установити її основний зміст.
Англомовна анотація має бути написана якісною англійською мовою. Використання комп’ю¬тер¬ного пере-кладу не допускається.

Статті в журналі публікуються за такою тематикою:
1. Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури.
2. Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту.
3. Педагогічні технології навчання фізичної культури.
4. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
5. Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація.
6. Олімпійський і професійний спорт.
Матеріали для публікації українською, російською, англійською, польською мовами (за вибором) в електронному вигляді, шрифт 14 pt у форматі WORD просимо надсилати до редакційної колегії (Ел. пошта: а_aleshina@list.ru.). Також редакційна колегія просить вислати фотографію (цифрову) автора й авторську довідку для публікації в збірнику.

АВТОРСЬКА ДОВІДКА
Назва статті.
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання,
посада автора (-ів), фото.
Місце роботи, навчання.
Поштова адреса, індекс.
Телефон, e-mail.