Єдинак Геннадій Анатолійович

Професор кафедри теорії та методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури (із 2011 р.). Доктор наук з фізичного виховання та спорту (2010 р.).
Закінчив факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського  (1985 р.).

Захистив у науково-дослідному інституті фізіології дітей та підлітків Академії педагогічних наук СРСР (м. Москва) дисертацію “Індивідуалізація процесу розвитку рухових здібностей юнаків 15–17 років різних соматичних типів на уроках фізичної культури» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування й оздоровчої фізичної культури (1992 р.). У 2010 р. в Національному університеті фізичного виховання і спорту України захистив докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні» зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Геннадій Анатолійович має вчене звання професора кафедри теорії і методики фізичного виховання (2011 р.).

Обіймав посади лаборанта, викладача, старшого викладача кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського (1987–1988 рр.); стажиста-дослідника у науково-дослідному інституті фізіології дітей та підлітків Академії педагогічних наук СРСР (1988-1989 рр.); аспіранта цього закладу (1989-1992 рр.); викладача, доцента Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету (1992-2006 рр.), доцента, професора, завідувача кафедри  теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету  імені Івана Огієнка (2006–2011 рр.). Із 2011 року по теперішній час –– професор кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури.

Викладає навчальні курси: «Теорія і методика фізичного виховання»; «Основи наукової діяльності», «Методи наукових досліджень», «Теорія і методика оздоровчого фізичного виховання та спортивного напряму фізичної культури». Керує написанням курсових, дипломних, магістерських робіт, а також кандидатських і докторських дисертацій. Надає методичну допомогу вчителям фізичного виховання м. Львова, Кам’янця-Подільського, Тернополя. Співпрацює з Національним університетом фізичного виховання і спорту України, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника.

Досліджує наукові проблеми, пов’язані з організаційними і змістовими складовими фізичного виховання дітей дошкільного та шкільного вікових категорій на основі диференційованого підходу; розробляє, вдосконалює підходи до оптимізації фізичної активності  дітей з церебральним паралічем. Результати досліджень дають змогу підвищити ефективність фізичної активності дітей, підлітків, молоді та сформувати систему заходів для залучення до її систематичної реалізації у різних формах фізичного виховання.

У 2003 році в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка заснував і дотепер очолює наукову проблемну лабораторію «Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання і реабілітації»; є керівником заснованої ним у 2007 році наукової школи «Розвивальні й оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації».

Автор понад 150 наукових публікацій, із них 1 галузеве нововведення по лінії МОЗ України, 3 монографії, 1 наукова брошура, 16 навчальних посібників (4 з яких мають гриф МОН України), 10 методичних рекомендацій. Під керівництвом Г. А. Єдинака захистили дисертаційні дослідження 9 аспірантів і здобувачів.

Протягом 2010–2012 рр. був членом спеціалізованої вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Львівського державного університету фізичної культури. Із 2012 року по теперішній час –– член спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету фізичної культури. Бере участь у роботі Державних екзаменаційних комісій університетів України, експертних комісій МОН України з акредитації вищих навчальних закладів. Також є членом експертної ради з фізичного виховання і спорту Вищої атестаційної комісії України (із 2010 р.).

Основні наукові праці:

1.       Єдинак Г. А. Соматотипи і розвиток фізичних якостей дітей : монографія / Г. А. Єдинак, М. В. Зубаль, М. Мисів – ПП Видавництво «Оіюм»», 2011. – 280 с.

2.       Єдинак Г. А. Фізична культура у загальноосвітньому навчальному закладі : навчальний посібник / Г. А. Єдинак, В.М. Мисів, Ю.В. Юрчишин – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 298 с.

3.      Єдинак Г. А. Організація і методика превентивної фізичної активності дітей дошкільного віку : навчальний посібник / Г. А. Єдинак, Л.Л. Галаманжук, Л.В. Балацька – Кам’янець-Подільський : Рута, 2014. – 244 с.

4.      Єдинак Г. А. Організація і методика корекції психофізичного стану учнів других класів у процесі фізичного виховання : навчальний посібник / Г. А. Єдинак, О.А. Клюс, Л Л. Галаманжук – Кам’янець-Подільський : Рута, 2013. – 204 с.

5.      Єдинак Г. А. Стан вивчення проблеми, пов’язаної із забезпеченням оздоровчої спрямованості занять фізичними вправами дошкільників і учнів початкової школи / Г. А. Єдинак, Л Л. Галаманжук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – № 2 (18). – С. 104–109.

6.      Єдинак Г. А. До питання про періодизацію і зміст підготовки легкоатлетів-паралімпійців із поруше-ннями опорно-рухового апарату у світлі загальної теорії спортивного тренування / Г. А. Єдинак, В.М. Деркач // Педагогіка, психологія та медико-біол. проблеми фіз. вих. і сп. : зб. наук. пр. / за ред.С. С. Єрмакова. – Х., 2014. – № 5. – С. 13–18.